Faktaundersøkelse

 

Konsulentvirksomhet med dybdekompetanse innen ledelse- og bedriftsutvikling.

 

Tinia as har sertifisert Faktaundersøker

 

Faktaundersøkelse som metode er anbefalt av Arbeidstilsynet ved saker knyttet til påstander om mobbing, trakkasering og/eller konflikter på arbeidsplassen.

 

Faktaundersøkelse har til hensikt å:

  • Bidra til at de involverte får en rask og rettferdig behandling.
  • Bidra til å få belyst de faktiske forhold i en sak knyttet til klager/varsler på det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Vurdere dokumenterte og sannsynliggjorte handlinger og ikke-handlinger i forhold til mulige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Formålet med faktaundersøkelsen er å belyse fakta i en sak best mulig, for å gi arbeidsgiver et dokumentert grunnlag for videre håndtering av saken internt i virksomheten. Faktaundersøkelsen skal ivareta den enkeltes rettigheter, integritet og verdighet gjennom en forsvarlig saksgang og undersøkelse av de faktiske forhold i saken.

Hovedmålet med undersøkelsen er å avdekke om det foreligger brudd på lover, forskrifter og/eller interne rutiner.

Konklusjonen i faktaundersøkelsen vil være basert på skjønn med bakgrunn i:

  • Fakta fremkommet gjennom undersøkelsen.
  • Arbeidsmiljølovens standard.
  • Interne hovedregler.

Hovedmålsettingen er å gi arbeidsgiver et gjennomtenkt og dokumentert grunnlag for å fatte beslutninger i de ulike fremkomne saker som klage/varsel oppgir, basert på om det foreligger brudd på AML, internkontrollforskriften og/eller interne hovedregler, og om klager/varsler i lys av dette gis medhold. Intervju blir benyttet som metode for å undersøke saken. I tillegg blir det innhentet annen dokumentasjon som kan belyse saken, herunder mail og interne notater/dokumenter.

Det utvises full kontradiksjon i saken, gjennom at partene har rett til å komme med sine anførsler, samt at de har rett til å imøtegå det motparten eller andre anfører i sakens anledning.

 

Copyright © Tinia as - All Rights Reserved.

Samarbeidende kurssteder